War graves
in Małopolska
1210040-008
7
5
Na cmentarzu zachowało się pięć betonowych macew nagrobnych żołnierzy wyznania mojżeszowego z I wojny światowej z wyrytą Gwiazdą Dawida i płyciną na tabliczkę imienną.

Według danych z 1918 r. pochowano tu 7 żołnierzy w grobach pojedynczych. Znane są nazwiska pięciu pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 72.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 143.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 24.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 182.
  • J. Majewski, Cmentarza z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Podgórzu, Skołyszyn 2015,488-489.
Surname Forename Rank Military formation  
LAMPEL FISCHEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERMANN ISRAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROBINSOHN JULIUS LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
STEINER OSKAR OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
LANGER HUGO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
2