War graves
in Małopolska
1205030-006
100
35
Mogiła ogrodzona metalowym płotem dostoswanym uskokami do nachylenia terenu. Na jej urządzenie składa się kamienna macewa z wyrytą gwiazdą Dawida i inskrypcją: „W TYM MIEJSCU/ W CZASIE II WOJNY ŚWIA-/ TOWEJ ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ HITLEROW-/ CÓW MĘŻCZYŹNI, KOBIETY,/ DZIECI – OBYWATELE POL-/SCY NAROOWŚIC ŻYDO-/ WSKIEJ/ FUNDACJA RODZINY NISSENBAUMÓW". Niżej umieszczony jest inskrypcja w języku hebrajskim.

Główny element urządzenia mogiły stanowi betonowy taras zamknięty ścianą pomnikową z wmurowanymi sześcioma tablicami z napisami języku hebrajskim. Na tarasie rozmieszczonych jest w 7 rzędach 28 ściętych pulpitowo betonowych bloków.

W mogile spoczywa ok. 100 Żydów, ofiar egzekucji przeprowadzanych przez okupanta niemieckiego w 1942 r.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, IPN GK 163-33, s. 93-96 (kwestionariusze o egzekucjach masowych i grobach masowych)
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 15-17.