War graves
in Małopolska
1216010-004
455
197
Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych przejściem. Większa kwatera północno-zachodnia założona jest na planie zbliżonym do podłużnego prostokąta z aneksem od strony północno-zachodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Główny element kwatery stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze północno-zachodniej znajdują się nagrobki w formie, zakończonych dwuspadowo betonowych steli z wmurowaną żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych. Wejście do kwatery znajduje się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką.
 
Kwatera południowo-wschodnia założona jest na planie zbliżonym do prostokąta z aneksem od strony północno-wschodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennym słupami połączonymi żelaznymi poręczami. Wejście znajduje się od strony północno-zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie zakończonych dwuspadowo, betonowych steli z wmurowaną, żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 455 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 197 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 41-47 (zdjęcia archiwalne cmentarza).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 200-201.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 68-69.
Surname Forename Rank Military formation  
ANDO JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
ALERCSÁNYI LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
BÁNYA SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
BARTOK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BORBA JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
BELLA MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
BALÁZS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BEKE JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
BARTAK JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
BEREOSKA LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
CSURDA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
DURBICZ PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
DRASKACZI GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
DORA LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
DEBRECZENI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GUZNA [GUZMA] FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
GREMACZ [GRENAIS] JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
GUZI LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
GORZO [GORCZO] GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
GERGELY ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
GYWICZA [GINRICZA] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GULA PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
GONDA PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
HITYIL LÁSZLÓ ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
HUDIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ILTYJU [ILLYJN] LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
ISPAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JANCOVITS IMRE ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
JANCSACSKO RUDOLF HONVED Austro-Hungarian Army
KUCSERA PÉTÁR HONVED Austro-Hungarian Army
KOLLÁR JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KRISTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KREICZI ANTAL GEFREITER Austro-Hungarian Army
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KOVACS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KOLLÁR LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
KAPRÁVINSZKI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KAMÁROVSZKI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KREP PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
KLAMARIK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KVETKO ISTVÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KISS MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
KANDAS MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KOPROVNICZKI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KREICSI ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
KISS PÉTAR HONVED Austro-Hungarian Army
KOTRÓCZ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LEVAY MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
LACZKO MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
LIPTAK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MEGYERI PÉTAR HONVED Austro-Hungarian Army
MERGET JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MAKO JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MEGYERI BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
MRÁZIK GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MOLNAR JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
NAGY LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
PETRISZKO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
POPOVITS LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
PÖR ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
PODHARECS ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
PETYKÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
STEFÁN SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SIBICZKI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZEKERKA FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
SZIKORA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
STEFÁN SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SZVIRÁK GÉZA HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZMORÁK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SZEGEDI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZEKEZKA FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
SZUCS GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
SZIPOLA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZEL JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
SZMORIK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SZEDLIAK GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SZÖLLÖS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TURAI JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TACSIK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
ZAPOLA GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
ZELENÁK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
ZAJEK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
TURAY JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FERENCZ ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
GYURÁN JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KALLO FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
OBRECSÁN LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
OLDAL [ALDAL] JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
POPOLI [PÓPAI] KÁLMÁN HONVED Austro-Hungarian Army
PATOKI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ZEMKO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
ZELENI PÁL GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
ZSIGA [ZSINGA] PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BENYO [BENYS] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BRÁZ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BABCSIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BAGI ILLÉS HONVED Austro-Hungarian Army
BALISZ [BALISEK] EMIL HONVED Austro-Hungarian Army
BUGLAVA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
OSIK [CSIK] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
DRENKO ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
FICSUR MLACZO JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
GALLO ANDRÁS GEFREITER Austro-Hungarian Army
GORZO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
HUTYAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HÁCKEL MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
HORVATH JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HRESKO ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HUTYAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KULIK IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
KULICK IMRE PÁL ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KLESZNYAK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
KAMAROCZKI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LENKEY FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
LUPTÁK PÉTAR HONVED Austro-Hungarian Army
MACZO JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MENSZÓHOR LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
REPÁK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
RUSZO BARNA[BÁS] HONVED Austro-Hungarian Army
SZIVO KÁLMÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZALISZ ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
SZIPLA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZEGEDI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
TOHT BENCE JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
UNGÁR VILMOS HONVED Austro-Hungarian Army
URBÁN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ZEMKO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
AGNER PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BALAZS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BOROCZKO KÁLMÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
CSORDÁS ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
CSUBA [CSUHA] GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
CSERMÁK [CSERNÁK] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GOMBOS [COMBOS] ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
GALACSIES [CALACSICS] ÁDÁM HONVED Austro-Hungarian Army
GURAJ GYULA KORPORAL Austro-Hungarian Army
GYÖRGY JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
GOLDSCHMIDT ÁRMIN HONVED Austro-Hungarian Army
GIMON [GYIMANN] TÓDOR HONVED Austro-Hungarian Army
GOMBALA MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
GALO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HONRICK JAKAB HONVED Austro-Hungarian Army
KVARCSIK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HORNOS MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
HANTO [HANDO] JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HRINY JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HAJDU JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MAHUT ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
MRASIK GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MISURA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
NAGY MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
NEMESOCZ [NEMESA] JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
SKULTETI ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
TOMAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LUPTÁK PÉTAR HONVED Austro-Hungarian Army
TÓHT JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
VEGH GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
VAZÁR ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BALKO FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
FÜLÖP JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FENES LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
HORAK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BOZSÁK SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
KLEIN HENRIK KORPORAL Austro-Hungarian Army
MITTER GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MAREK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MIHALY LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
NAGY LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
BAGYAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
OSZTRIHANY [OSZTRIHONI] JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
PUPOWA MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
PINTYN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PRIATKO [PIATKA] BÁLINT HONVED Austro-Hungarian Army
PATKO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
RADOS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
STIMMEL ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
TOHT II JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
URBAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
VARGA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TOKAR IGNÁC ERSATZ FREIWILLIGER [KRIEGSFREIWILLIGER] Austro-Hungarian Army
TELICSÁN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GIBALA PÉTAR HONVED Austro-Hungarian Army
SZIMON JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SZUROVECZ MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
STEKO [STECHO] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BORIS [BURIS] ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BENYO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LUPTAK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZPODNYÁK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LACZKOS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 258